Jak inwestować?

Zacznijmy od tego czym jest inwestowanie. Przez wielu pojęcie to jest określane jako wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych i niepewnych korzyści. Prawidłowe jest też stwierdzenie, że inwestycja to połączenie czasu, pieniędzy i ryzyka, które może doprowadzić do wytworzenia zysków lub strat, a następnie rozdzielenia ich między wszystkich inwestorów. Decydując się na ulokowanie środków pieniężnych należy pamiętać, że KAŻDA inwestycja może przynieść nie tylko zysk, ale też utratę pieniędzy. Co warto wiedzieć o inwestowaniu i na co warto przeznaczyć wolne środki?

Należy wspomnieć również, że nie ma zysku bez ryzyka. Zdarzają się sytuacje, że jako inwestor poniesiesz stratę pamiętaj, Ty i tylko Ty. Nie musisz się nikomu tłumaczyć z błędów, ale nikt też nie będzie partycypował w poniesionych przez Ciebie kosztach.

W co warto inwestować?

Zanim podejmiesz decyzję i odpowiesz na pytanie „w co zainwestować?” odpowiedz sobie na na kilka pytań. Mianowicie:

  • w jakim celu inwestujesz?
  • ile masz środków na inwestycję?
  • czy pieniądze przeznaczone na inwestycję są nadwyżką czy też może oszczędnościami na czarną godzinę?
  • jaki poziom ryzyka możesz zaakceptować?
  • jaką wiedzę zdobyłeś w zakresie lokowania funduszy?
  • ile czasu możesz poświęcić na dopilnowanie transakcji?

Znalezienie odpowiedzi na wskazane kilka pytań pozwoli Ci w szybki sposób określić, ile środków możesz przeznaczyć na inwestowanie, ale też jakie ryzyko możesz podjąć. Być może okaże się, że zgromadzone środki będą niewystarczające, czy też ryzyko za wysokie i nie możliwe do zaakceptowania.

Złoto

Złoto jest inwestycją nazywaną „bezpieczną przystanią”. Wszystko dzięki temu, że jego kurs nie reaguje tak mocno na kryzysy finansowe. Biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat można zauważyć, że cena złota systematycznie wzrastała – to właśnie największa zaleta tego rozwiązania. Jako ciekawostkę warto wspomnieć o tabeli zamieszczonej w raporcie „In Gold we Trust”, która jasno pokazuje, że w 1969 r. do kupienia domu o średniej wartości potrzebne były 292 uncje złota. Obecnie jest to już „tylko” 182.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie sprawiła, że wiele osób właśnie teraz zdecydowało się na kupno złota. To z kolei sprawiło, że cena kruszcu ruszyła do góry. Warto również dodać, że złoto jest świetną inwestycją długoterminową. Chcąc inwestować w różne środki, dobrze jest zadbać, by stanowiła ona maksymalnie jedną piątą portfela inwestycyjnego.

Waluty

Złoto jest nazywane królem kruszców, z kolei dolar królem walut. Nawet w momencie wystąpienia zawirowań na rynkach, jest on stabilną walutą (wszystko za sprawą silnej gospodarki USA). Decydując się na zainwestowanie w lokaty, warto postawić na te w dolarze, które dużo korzystniej wyglądają w porównaniu z euro, funtem czy frankiem szwajcarskim. Co ciekawe, posiadanie środków finansowych w obcej walucie jest świetnym zabezpieczeniem przed szybko rosnącą inflacją.

Inwestycja w waluty, może obejmować także kryptowaluty. W tym przypadku ciekawym przykładem jest bitcoin. Co prawda, jeszcze 10 lat temu jego wartość nie była jeszcze publiczna, a teraz wciąż generuje zadziwiający zwrot sięgający na koniec 2019 roku nawet 9 150 088%. Oznacza to, że inwestując 10 lat temu 100 USD, dziś inwestor miałby na koncie 9,2 mln USD. Oczywiście, cena Bitcoina również ulega zmianom i licznym wahaniom – z wartości prawie 20 000 USD w grudniu 2017 roku spadła do 3 500 USD w listopadzie 2018 roku by na koniec 2019 roku wynieść prawie 8 0000 USD.

CFD

CFD, czyli kontrakt różnicy kursowej jest instrumentem finansowym, który śledzi wzrost lub spadek ceny aktywa bazowego. Różnica wartości aktywa bazowego jest rozliczana od momentu zawarcia kontraktu. Rozwiązanie to różni się od zakupu akcji tym, iż kupujący nie staje się właścicielem aktywa bazowego. Efekty inwestowania są rozliczane dopiero po zamknięciu pozycji. Co więcej, za pomocą kontraktów można spekulować na wzrost, jak i spadek cen akcji lub indeks.

W przypadku inwestycji w CFD bardzo ważną rolę odgrywa dźwignia finansowa. Może ona przynieść spore zyski, ale też ogromne ryzyko. Nie należy jej traktować jako wadę inwestowania w CFD. Każdy inwestor wykorzystujący dźwignię powinien szacować ryzyko, ale też brać pod uwagę fakt, że zarządzanie własnymi pieniędzmi jest elementem spekulacji. Warto jednak wspomnieć, że dźwignia finansowa umożliwia osobom niemających dużych środków finansowych inwestycję w akcję, jednocześnie dając szansę na uzyskanie dywidendy. Co prawda już przy niewielkich depozytach mogą pojawić się znaczące zyski, jednak należy pamiętać, że może ona zadziałać również w drugą stronę, przynosząc straty.

Obligacje skarbowe

W zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym powinny się także znaleźć obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Najpopularniejszymi są czteroletnie z oprocentowaniem 2,4% i dziesięcioletnie z oprocentowaniem 2,7%. Dobrym rozwiązaniem są także inwestycje w IKE-Obligacje, które są dostępne w różnych wariantach np. na dwa lata z oprocentowaniem stałym czy też na trzy lata z oprocentowaniem zmiennym. Plusem tego rodzaju inwestycji jest brak opodatkowania zysków i pełne bezpieczeństwo, które są gwarantowane przez Skarb Państwa.

Ciekawym rozwiązaniem są także obligacje korporacyjne, które są emitowane przez przedsiębiorstwa. O ile zasada ich kupna jest taka sama jak w przypadku nabywania obligacji Skarbu Państwa (mają określone oprocentowanie), o tyle ryzyko z nimi związane jest już inne – niestety podwyższone. Spółki emitują obligacje najczęściej w celu uzyskania środków finansowych na rozwój bądź realizację określonych zadań. Bez względu na szacowania, projekt może się nie powieść, a sytuacja finansowa znacząco pogorszyć. Wszystko to przełoży się na gorszą kondycję podmiotu, ale też uniemożliwi firmie wykupienie emitowanych obligacji. W takiej sytuacji inwestor nie tylko traci należne odsetki, ale też większość zainwestowanego kapitału.

Fundusze inwestycyjne

Inwestycja w fundusze inwestycyjne jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby inwestować niczym profesjonaliści, ale nie mają jeszcze odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. Dlaczego? Otóż to specjaliści funduszy zbierają kapitał od inwestorów, a następnie lokują go dalej. Uzyskane zyski są wówczas dzielone pomiędzy właściciela kapitału a jego opiekuna.

Rozwiązanie to ma pewien minus – mianowicie polega na inwestowaniu pieniędzy, a nie zysku lub zapewnienia bezpieczeństwa klientów. Oznacza to, że nawet jeśli na rynku występuje spadek, inwestor dalej inwestuje fundusze, a to z kolei może przynieść straty a nie zyski dla kapitałodawcy.

Decydując się na ulokowanie środków w funduszach inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę konieczność poniesienia kosztów, takich jak: prowizja za nabycie lub umorzenie jednostek, opłata za zarządzanie i opłata za wynik. Pierwsza opłata jest ponoszona na początku lub na końcu inwestycji – zawsze jest liczona jako procent od wysokości kwoty wpłaty lub wypłaty. W przypadku prowizji za umorzenie stawka również jest procentowa, aczkolwiek jej poziom jest różny w zależności od czasu trwania inwestycji. Kolejnym wspomnianym rodzajem opłat są opłaty za zarządzanie, które mają wpływ na wartość inwestycji podczas całego czasu jej trwania. Jest to tzw. wynagrodzenie za zarządzanie funduszem, które jest naliczane codziennie. Jest to kwota niewidoczna tj. ukryta w cenie jednostki funduszu – oznacza to, że codziennie pomniejsza podawaną wartość. Ostatnim rodzajem opłaty jest opłata za wynik, którą musi ponieść inwestor. Najczęściej występuje ona w sytuacji, gdy fundusz wypracował zysk. Różni się więc od wcześniej wspomnianych kosztów, które są pobierane niezależnie od wyniku. Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w dokumentach funduszy inwestycyjnych. Zachęcające jest to, iż coraz więcej funduszy decyduje sie na zniesienie opłat za “wejście i wyjście” zwłaszcza jeśli sami zakupimy jednostki online.

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe to kolejna możliwość zainwestowania środków. Mają one wyższe oprocentowanie niż rachunki oszczędnościowe. Są jednak polecane w sytuacji, kiedy pieniądze mają być inwestowane na dłuższy czas. Banki oferują lokaty krótko- i długoterminowe. Warto pamiętać, że im dłuższa lokata, tym są większe szanse na osiągnięcie wyższego zysku.

Będąc w temacie lokat warto także wspomnieć o polisach lokacyjnych tzw. polisolokat. Pod tym pojęciem kryje się polisa ubezpieczeniowa, która jest zawierana z ubezpieczycielem na życie lub dożycie. Po jej zakończeniu środki są wpłacane razem z premią na konto bankowe ubezpieczonego.

ETF

Inwestycja w ETF, czyli fundusz giełdowy działa podobnie do popularnych funduszy inwestycyjnych, które są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa. To co je wyróżnia to fakt, że udziały (akcje) są też przedmiotem obrotu na giełdzie.

Jest to doskonałe narzędzie inwestycyjne dla małych inwestorów, gdyż emituje on akcje, czyli jednostki uczestnictwa, w które inwestuje społeczeństwo. Osoba, która nabyła jednostkę uczestnictwa zdobywa udział w całkowitych aktywach funduszu. Zgromadzone tym sposobem środki są lokowane przez fundusz, który z kolei inwestuje wspólne aktywa wszystkich inwestorów.

W porównaniu do innych sposobów inwestowania pozwalają osiągnąć przychody na poziomie średniej rynkowej, przy konieczności poniesienia najniższych opłat. Dodatkowo, są elastyczne a przy tym przejrzyste.

Nieruchomości

Inwestorzy dysponujący większym kapitałem powinni rozważyć inwestycję na rynku nieruchomości. Rozwiązanie to jest bezpieczne i pozwala uzyskać stały, długoterminowy dochód. W przypadku braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie zakupu odpowiedniej nieruchomości warto skorzystać z pomocy pośrednika. Najczęściej w późniejszym czasie wartość nieruchomości rośnie, a to pozwala sprzedać ją w znacznie wyższej cenie niż w momencie zakupu. Ryzyko zmian ceny nieruchomości jest dużo niższe niż na rynku akcji a często pozwala zarobić podobne wartości.

Inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne, czyli aktywa inne niż te na giełdzie. Zaliczyć można do nich dzieła sztuki, alkohole, numizmaty czy też zegarki. Nie muszą one być instrumentem, który gwarantuje równo rosnącą wartość w trudniejszym czasie. Najczęściej są to długoterminowe lokaty, rzadziej krótko, aczkolwiek przy przestrzeganiu pewnych zasad umożliwiają osiągnięcie sporych zysków. Pomimo, iż pozwalają osiągnąć spore korzyści nie gwarantują wyliczonego zwrotu, tak jak w przypadku np. lokaty w banku.

Na rynku są dostępne jednak indeksy dla inwestycji alternatywnych, które pozwalają określić wartości niektórych dóbr. Ich minusem jest fakt, że mają charakter ogólny i pozwalają na rozeznanie rynku tj. sprawdzenie czy ceny się podnoszą czy też porównać tempo zmian ze wskaźnikami giełdowymi, a nie na jakim poziomie rzeczywiście się kształtują.

Kryptowaluty

Inwestycja w kryptowaluty, czyli waluty wirtualne cieszy się ogromną popularnością. Jednymi z popularniejszych kryptowalut są Bitcoiny. Warto zaznaczyć, że ich posiadacz ma je na komputerze czy też specjalnej aplikacji na smartfonie, a wszystkie transakcje odbywają się drogą elektroniczną. Ponadto żadna instytucja nie nadzoruje tego rynku, nic nie reguluje podaży, ale też nic nie wpływa na wartość kursu. Są one jedynie poddane mechanizmom rynkowym i to właśnie przez nie są kształtowane ich notowania.

Konta kryptowalutowe nie mogą być zablokowane czy też zajęte przez komornika. Sprawia to, że rynek ten charakteryzuje się dużym stopniem wolności. Kolejnymi powodami przemawiającymi za inwestycją w kryptowalutę jest możliwość ich wymiany na prawdziwe towary, sprzedaż w zamian za realne pieniądze czy też obracanie nimi. Dodatkowo specjaliści zaznaczają, że operowanie nimi jest bezpieczne, nawet bezpieczniejsze niż wykonywanie przelewów przy użyciu klasycznych kont bankowych. Co więcej, zapewniają one anonimowość podczas transakcji.

Analizując wykresy ceny bitcoina można wyraźnie zauważyć, że stale rósł on na fali hossy w gospodarce. Tego rodzaju tren sprzyja inwestowaniu w aktywa o wyższym ryzyku, które oferują wyższą stopę zwrotu, a są nimi m.in. kryptowaluty. Sytuacja nieco się zmieniła na początku 2020 roku, kiedy to na amerykańskiej giełdzie wystąpił krach spowodowany pandemią koronawirusa. Wówczas cena bitcoina zaczęła spadać nieco szybciej. Wszechobecna panika również dotknęła rynek kryptowalut – wielu inwestorów postanowiło zrezygnować z lokowania środków w ryzykowne aktywa. A to właśnie do nich zalicza się kryptowaluty. Efektem paniki, giełda w USA straciła 9,5%, a cena bitcoina rekordowo spadła o 44%.

Sposobów na zainwestowanie wolnych środków pieniężnych jest wiele. Przed podjęciem decyzji warto rozpocząć aktywne zarządzanie finansami, ale też zadbać o poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania oszczędnościami czy też planowania. Początkujący inwestorzy powinni wybierać metody bezpieczne, które pozwolą im nie stracić całych oszczędności już w pierwszych dniach transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *