Akcje – co to jest i jak je kupić? Zacznij zarabiać już dziś!

Akcje co to i gdzie kupić - wykres notowań

Giełda jest istotnym elementem gospodarki na całym świecie i zapewne nieobce są Ci takie określenia jak notowanie czy akcja. Dokładne poznanie zasad rynku finansowego to pierwszy krok na drodze każdego inwestora, dlatego wyjaśniamy czym są akcje i jak przebiega obrót nimi.

Emitowanie akcji to skuteczny sposób na pozyskanie kapitału. Z kolei akcjonariusze mają okazję do inwestowania z myślą o zysku z późniejszej sprzedaży lub wypłacanych dywidend. O charakterze zysku i jego wysokości decyduje m.in. rodzaj akcji. Dowiedz się więcej na ich temat i przygotuj się do świadomego inwestowania.

Akcje – definicja, cel i uprawnienia

Żeby zrozumieć sens inwestowania i zarabiania na akcjach, trzeba poznać istotę tego zagadnienia. Należy zacząć od tego czym są i skąd biorą się akcje? W małych spółkach wkład wspólników określa się mianem udziałów, natomiast w przypadku spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych odpowiednikiem udziałów są akcje, a ich właściciele to akcjonariusze.

Akcje to papiery wartościowe, które wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce. Pierwotnie były to dokumenty, które miały fizyczną postać, natomiast dziś są jedynie zapisami elektronicznymi, rejestrowanymi na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy. Z posiadaniem akcji wiążą się konkretne uprawnienia: majątkowe i niemajątkowe. Pierwsze z nich umożliwiają m.in. udział w dywidendzie, czyli podziale zysków spółki wśród akcjonariuszy. Prawa majątkowe mają też niebagatelne znaczenie w przypadku ogłoszenia przez spółkę upadłości lub likwidacji. Z kolei prawa niemajątkowe oznaczają m.in. prawo głosu podczas walnego zgromadzenia oraz realny wpływ na funkcjonowanie firmy.

Skąd pochodzą akcje giełdowe?

Emisja akcji ma związek z powiększeniem kapitału zakładowego spółki. Emisja akcji to alternatywa dla takich działań jak pozyskanie indywidualnego inwestora lub pożyczenie pieniędzy z banku. Spółka, która chce wprowadzić akcje na rynek, musi w pierwszej kolejności przygotować tzw. prospekt emisyjny i przedłożyć go Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W dokumencie znajdują się informacje dotyczące ilości sprzedawanych akcji, ich wartości i ceny jednostkowej. Kiedy KNF wyraża zgodę na emisję akcji, te udostępniane są potencjalnym nabywcom.

Jak kupować akcje?

Nabywcą akcji może być posiadacz rachunku inwestycyjnego. Ten zakładany jest przez dom maklerski. Posiadacz rachunku może zajmować się kupowaniem i sprzedażą akcji osobiście lub z pomocą maklera, który doradza jak zainwestować w akcje i pośredniczy w transakcjach.

Wiesz już, gdzie kupować akcje, ale co właściwie może dać Ci taka transakcja? Oczywiście celem inwestorów jest zysk. Ten można uzyskać na giełdzie na dwa sposoby. Pierwszym jest odwieczna zasada handlu: kupować taniej i sprzedawać drożej. Wartość akcji dynamicznie się zmienia, co może stanowić okazję dla inwestora. Tę metodę najłatwiej przedstawić na przykładzie. Inwestor kupił akcję spółki A tuż po wprowadzeniu na rynek w cenie emisyjnej. Niedługo potem spółka A dokonała solidnych inwestycji i odniosła sukces. Wówczas liczy się już rynkowa cena akcji, która okazała się znacznie wyższa od pierwotnej. Akcjonariusz sprzedał swoje akcje, notując spory zysk.

Drugie źródło zarobku to dywidenda, czyli aktywa wypłacane akcjonariuszom jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału. Dla inwestora może to być ciekawa forma dochodu pasywnego, jednak w przypadku wielu spółek trudno tutaj mówić o regularności oraz stałej polityce firmy. Dlatego zanim zdecydujesz się na tego typu strategię, musisz mieć na uwadze długofalowe plany spółki, a nie wyłącznie bieżącą sytuację i najbliższą perspektywę, jak to funkcjonuje w przypadku działań zakładających sprzedaż z zyskiem.

Rodzaje akcji

Analogicznie jak odimienne mogą być rodzaje cen akcji, tak wyróżnić można również różne rodzaje akcji giełdowych, które nie zawsze muszą mieć postać pieniężną. Wyróżnić można akcje:

  • na okaziciela – rodzaj akcji, który wyróżnia fakt, że nie są przypisane do konkretnej osoby;
  • imienne – w przeciwieństwie do akcji na okaziciela ten typ papierów wartościowych posiada właściciela z imienia i nazwiska bądź nazwy przedsiębiorstwa;
  • zwykłe – najpopularniejsze akcje, które charakteryzuje łatwość w obrocie. Posiadacz automatycznie zyskuje prawa majątkowe i niemajątkowe;
  • uprzywilejowane – można je zdefiniować jako akcje wzbogacone o dodatkowe przywileje, jak np. dodatkowy głos na walnym zgromadzeniu;
  • gotówkowe – wyróżnia się je ze względu na formę pokrycia. Nabywa się je poprzez opłatę w formie pieniężnej;
  • aportowe – akcje pokrywane wkładem niepieniężnym, którym może być działka, nieruchomość albo świadczenie pracy.

Najważniejsze wskazówki

Akcje to emitowane przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne niepodzielne papiery wartościowe, które wynikają z uczestnictwa akcjonariusza w spółce. Akcje mają charakter zbywalny i mogą być przedmiotem obrotu.
Obrót akcjami możliwy jest na giełdzie. Zakup akcji może odbywać się za pośrednictwem domów maklerskich, w których można założyć rachunek inwestycyjny. Transakcji można dokonywać samemu lub za pośrednictwem maklera.
Zgodę na obrót akcjami wyraża KNF po przedstawieniu tzw. prospektu emisyjnego, który zawiera informacje dotyczące ilości sprzedawanych akcji, ich wartości i ceny jednostkowej. Z czasem akcjami może obracać każdy. W najprostszym ujęciu proces sprzedaży polega na usunięciu wpisu z rachunku sprzedawcy i zapisanie na rachunku nabywcy. Dawniej akcje miały postać fizycznych dokumentów, dziś jednak są rejestrowane wyłącznie elektronicznie.